fbpx

+1 531 800 734

booking@company.com

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Andmekaitsetingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil Kinnisvara Sellid OÜ (edaspidi: Kinnisvara Sellid) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient) isikuandmeid.

Kinnisvara Sellidel on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui Kinnisvara Sellidel on Kliendi e-postiaadress olemas).

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Kinnisvara Sellid OÜ, registrikoodiga 14786671, aadressiga Harju maakond, Saue vald, Püha küla, Kurvi tee 30, 76913.

Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele selgitusi ning täiendavat teavet Kinnisvara Sellide andmekaitseametnik.

Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile kinnisvarasellid@kinnisvarasellid.ee.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Kinnisvara Sellid töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Kinnisvara Sellide eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

Kinnisvara Sellide kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Isikuandmete töötlemine on Kliendile läbipaistev;

Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub Kinnisvara Sellid minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse; 

Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;

Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Kinnisvara Sellid soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Kinnisvara Sellid andmed selliselt, et Klient ei ole enam tuvastatav; 

Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid; 

Kinnisvara Sellid tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).Kinnisvara Sellid lähtub isikuandmete töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab täiendavat informatsiooni küsida Kinnisvara Sellide andmekaitseametniku käest (kinnisvarasellid@kinnisvarasellid.ee).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Kinnisvara Sellid kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

Teenuste osutamiseks Kliendile (sh maaklerteenus, hindamine, kinnisvaraalane konsultatsioon ning muud lisateenused);

Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja teenusest huvitatud Klientidega suhtluseks;

Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile;

Kliendi rahulolu uuringute, turuanalüüside ja statistika teostamiseks.

Töödeldavad isikuandmed

Kinnisvara Sellid töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

punktides 1 ja 10.2 toodud juhtudel – Kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress, ettevõte (vajadusel), telefoninumber, e-posti aadress, Kliendile kuuluvate kinnisasjade andmed, isikukood/sünniaeg, sugu;

punktis 3 toodud juhtudel – Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel);

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kinnisvara Sellid töötleb üldjuhul Kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik Kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks (vt ülal punkt 1) või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Kliendi taotlusele (vt ülal punkt 10.2). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendiga sõlmitud leping või Kliendi taotlus lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks. Kinnisvara Sellid töötleb Kliendi isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel vaid juhul kui Klient on selleks andnud enda nõusoleku (vt ülal punkt 3). Sellisel juhul on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks Kliendi antud nõusolek.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kinnisvara Sellid ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

e-kirjade edastusteenuse pakkuja, juhtudel kui Kinnisvara Sellid edastab Kliendile turundusmaterjale ja pakkumisi;

Kinnisvara Sellid teistele liikmetele (sh Kinnisvara Sellid Grupp OÜ), osas, milles see on vajalik kliendile teenuse osutamiseks.Kõik punktis 14 nimetatud volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Kinnisvara Sellid.

Isikuandmete säilitamine

Kliendi isikuandmeid säilitatakse:

kuni 3 aastat pärast lepingulise suhte lõppemist, osas milles Kinnisvara Sellid töötleb Kliendi isikuandmeid Teenuse osutamisega seoses (vt ülal punkt 1);

kuni 3 aastat pärast viimast kontakti Kliendiga, osas milles Kinnisvara Sellid töötleb Kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud Klientidega suhtlusega (vt ülal punkt 2);

tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Kinnisvara Sellid töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste edastamiseks (vt ülal punkt 3);

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Kinnisvara Sellid andmekaitseametniku poole (kinnisvarasellid@kinnisvaraselid.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;

õigus nõuda andmete parandamist;

õigus nõuda andmete kustutamist;

õigus piirata isikuandmete töötlemist;

õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;

õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;

õigus nõusoleku tagasivõtmisele;

õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile.

Kui Klient on avaldanud soovi saada Kinnisvara Sellid uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse Kinnisvara Sellid andmekaitseametniku e-posti aadressile kinnisvarasellid@kinnisvarasellid.ee.

Küpsised (cookies)

Koduleht kasutab standartseid WordPress poolt seatavaid küpsiseid, mis on mõeldud parema kasutuskogemuse pakkumiseks. Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.Võrgulehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda kasutajatele isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat võrgulehel navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised võrgulehel meelde jätta kasutaja eelistusi (keele valik). Üldjuhul kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel.Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Soovi korral saate küpsiste aktiveerimise oma veebibrauseris osaliselt või täielikult keelata.Meie veebilehel võib olla kolmandatelt veebilehtedelt kuvatavat infot või linke teistele lehtedele, mida haldavad kolmandad ettevõtted, sealhulgas meile teenuseid pakkuvad ettevõtted ning muud kolmandad osapooled, sh sotsiaalmeedia leheküljed nagu Google Analytics. Facebook ja YouTube. Seetõttu, kui külastate meie kodulehel suunatud sisuga lehte või klikite vastaval lingil, võidakse teile kuvada infot koos küpsistega kolmandatelt veebilehtedelt. Me ei kontrolli ega vastuta taoliste küpsiste eest ning vastavate tingimuste selgitamiseks peate tutvuma kolmandate osapoolte küpsiste (cookies) tingimustega.